OTT

ỐNG PHÂN PHỐI KHÍ CHO CÁC TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Công ty hệ thống OTT là đối tác của bạn về cung cấp khí ô xy cho nước và nước thải. Những hệ thống phân phối khí mang tính kinh tế và hiệu quả của OTT được ứng dụng trong một số lĩnh vực sau:

Hệ thống phân phối khí OTT để làm sạch nước thải công nghiệp

Nhà máy giấy
Hóa dầu
Hóa học
Chế biến thực phẩm
Đồ uống / Sữa
Chế biến thịt
Thuộc da
Xử lý xác động vật
Nhuộm
Tái sử dụng xác động vật
Làm sạch nước thải
Hệ thống phân phối khí OTT trong lĩnh vực ứng dụng công nghiệp chuyên dụng

Kỹ thuật mạ điện
Lọc khí thải
Hỗn hợp chất lỏng

Hiển thị một kết quả duy nhất